Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling angående strandtrappen Melbys Vænge

Tid: Søndag d. 10. februar 2019, kl. 10.00

Sted: Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Redegørelse af sagsforløb indtil nu
  3. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens samtykke til afholdelse af omkostninger til anlæggelse af retssag (eller andet relevant retsmiddel) vedr. fortsat benyttelse af strandtrappen Melbys Vænge.

Baggrund

Som bestyrelsen tidligere har orienteret om i MedlemsNyt og på generalforsamling er der “røre” om adgang til og vedligeholdelse af strandtrappen ved Melbys Vænge.

Ejeren af grundstykket, hvor trappen er placeret, ønsker at begrænse adgangen til trappen og vedligeholdelse af trappen skal overgå til et trappelaug, fordi kommunen ikke længere vil stå for vedligeholdelsen.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe til løsning af problemerne. I arbejdsgruppen har der været repræsentanter fra de omkringliggende grundejerforeninger Melbys Vænge, Tisvildegård, Bakkefrydgård og Godhavn. Desværre har arbejdsgruppen ikke kunnet opnå en fælles løsning med ejeren af grundstykket. Vi har sammen med Tisvildegård og Bakkefrydgård grundejerforeninger tilbudt at medvirke til vedligeholdelse af trappen.

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen ikke det fulde kendskab til brugsretsaftalen samt vedtægter for trappelauget. Se brev fra Melbys Vænge trappelaug nedenfor.

I flg. nedenstående brev skal hver enkelt grundejer indmelde sig i trappelauget, betale et indskud og et årligt kontingent for at få en nøgle til en snarlig opsat låge og herved adgang til stranden via trappen.

Grundejerforeningerne, Bakkefrydgård, Tisvildegård og Godhavn, ønsker, at trappen fortsat skal være en åben trappe, med adgang for alle, og foreningerne er villige til at deltage i vedligeholdelsen af trappen.

Da der således ikke kan indgås en fælles aftale om trappens brug og vedligeholdelse, kan det måske blive nødvendigt at indgå i en fælles retssag sammen med de andre grundejerforeninger mod grundejeren på hvis grund trappen er placeret.

Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen bemyndiges til på vegne af Godhavn Grundejerforenings medlemmer, at rejse og om nødvendigt gennemføre en retssag/voldgiftssag eller mediationssag, enten alene eller sammen med andre involverede grundejerforeninger, om den hævdvundne ret vi gør gældende for benyttelsen af strandtrappen Melbys Vænge.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at udgiften til den nødvendige advokatbistand og evt. øvrige omkostninger i den forbindelse finansieres af foreningens formue. I henhold til §13, stk. 4 i foreningens vedtægter er bestyrelsen berettiget til at antage juridisk og teknisk assistance til varetagelse af foreningens og medlemmernes interesser.

Omkostninger til en retssag kan ikke forudsiges på nuværende tidspunkt, og derfor skal generalforsamlingen give samtykke til at bestyrelsen på grundejerforeningens vegne kan iværksætte et sådan retsskridt – og derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, da denne sag ikke kan vente til den ordinære generalforsamling i juni måned.

Tidspunktet for denne ekstraordinære generalforsamling er måske ikke det mest belejligede for alle, og har du ikke mulighed for at deltage, kan du give fuldmagt til et andet medlem. Bestyrelsen vil i øvrigt gerne høre din holdning til problemet eller sagen ved en e-mail til formand@godhavngrundejerforening.dk

Venlig hilsen
På bestyrelsen vegne
Kirsten E. Jessen
Formand

 


 

Brev fra Melbys Vænge Trappelaug

Melbys Vænge Trappelaug har sendt os følgende, uden først at drøfte sagen med grundejerforeningerne:

”Til  grundejerforeningerne Tisvildegård, Bakkefrydgård og Godhavn, samt til medlemmerne af den tidligere arbejdsgruppe vedr. Trappelaug for Melbys Vængetrappen.

15. november 2018. 

Der er nu blevet etableret et trappelaug for trappen  Melbys Vænge. 

Der bliver tale om en trappe med adgang via låge, som forventes opsat i løbet af foråret 2019. Der arbejdes på budget for trappelauget, således at der kan fastsættes størrelse af indmeldelsesgebyr og årskontigent. 

Beløbenes størrelse vil være afhængig af, hvor mange parceller der ønsker at tegne et medlemskab.  Vi håber derfor på jeres hjælp til at informere medlemmerne i grundejerforeningerne om ovenstående.

Interesserede bedes sende mail til Trappelaugets mailadresse som er: melbysvaenge@gmail.com, med oplysning om navn, adresse og evt. telefonnummer.

Trappelauget vil i løbet af december åbne en hjemmeside, hvor der kan hentes informationer løbende. Adressen er www.melbysvaenge.dk

Venlig hilsen Trappelaugets bestyrelse
Morten Ry (formand), Peter Helm, Torben Pedersen og Inger Knudsen

Haveaffaldsordning efterår 2018