Referat fra ekstraordinære generalforsamling søndag den 10. februar 2019

Bestyrelsen har med dirigentens samtykke valgt alene at offentliggøre en ekstrakt af referatet af den ekstra ordinære generalforsamling, idet et referat af generalforsamlingens drøftelser måske vil kunne skade grundejerforeningens sag.

Såfremt man ønsker at se referatet, med essensen af drøftelserne ved generalforsamlingen, kan man henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, med henblik på en aftale om at komme forbi og gennemgå referatet (der også er underskrevet af dirigenten).

Referatet vil ikke blive udleveret.


Referat af ekstraordinær generalforsam­ling

Angående strandtrappen Melbys Vænge

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et eks­trakt.

Der var repræsenteret 44 medlemmer stemmeberettigede, hvoraf 34 var mødt person­ligt op og 10 ved fuldmagt.

1. Valg af dirigent
Grundejerforeningens formand, Kirsten Eva Jessen, bød velkommen og foreslog på be­styrelsens vegne valg af Sven Gad, som dirigent. Forslaget blev vedtaget af en enstem­mig generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt. Samt at det udsendte materiale og dagsordenen opfyldte grundejerforenin­gens vedtægter.

Til referenter valgtes grundejerforenings sekretær Dann Sidenius.

2. Redegørelse sagsforløb indtil nu
Formanden Kirsten Eva Jessen (KEJ) redegjorde for sagen sammen med kasserer Pe­ter Borris og grundejerforeningens medlem af arbejdsgruppen.

Dirigenten gav herefter ordet til generalforsamlingen der drøftede sagen.

Dirigenten afsluttede herefter debatten med bemærkninger om, at det der i virke­ligheden skulle stemmes om, er en tillidserklæring til bestyrelsen om at foretage de nødvendige dispositioner under ansvar for generalforsamlingen til sikring af grund­ejerforeningens fortsatte brugsret til stien og hermed strandtrappen.

3. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens samtykke til afholdelse af omkostninger til om nødvendigt at anlægge en retssag (eller andet relevant retsmiddel) vedrørende fortsat benyttelse af strandtrappen Melbys Vænge
Forslaget blev herefter, på dirigentens beslutning, sat til skriftlig afstemning med 28 stemmer for og 16 imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag blev vedtaget. Herefter, da dagsordenen var udtømt, hævede dirigenten mødet.

Formanden takkede dirigenten for at lede mødet og for en god dialog med de frem­mødte grundejere.

Hent referatet som PDF