Referat fra ekstraordinære generalforsamling lørdag den 3. oktober 2020

 Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. 

Der var repræsenteret 22 stemmeberettigede grundejere ved generalforsamlingen, hvoraf 16 mødte op personligt og 6 ved fuldmagt. 


Referat af ekstraordinær generalforsam­ling

Der var repræsenteret 22 stemmeberettigede grundejere ved generalforsamlingen, hvoraf 16 mødte op personligt og 6 ved fuldmagt.

1. Valg af dirigent

 Grundejerforeningens formand, Kirsten Eva Jessen, bød velkommen og fore-slog på bestyrelsens vegne valg af Sven Gad, Engtoften 4, som dirigent. For-slaget blev vedtaget af en enstemmig generalforsamling. 

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt. Det udsendte materiale og dagsordenen opfyldte gældende regler. 

Til referent valgtes Dann Sidenius, Agerleddet 5. 

2. Redegørelse for de to af bestyrelsen fremlagte forslag til vedtægtsændringer 

 Kirsten Eva Jessen henviste til redegørelsen i det oprindelige forslag udsendt i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og som også blev udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. 

3. Forslag fra bestyrelsen om 

a. Vedtægtsændring angående bestyrelseshonorar 

Dirigenten satte, i forlængelse af formandens redegørelse, forslaget til debat, idet han oplyste, at vedtægtsændringer der foreløbigt er vedtaget ved den or-dinære generalforsamling kræver tilslutning af 2/3 af de til den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. 

Der var ingen kommentarer til forslaget. 

Forslaget blev herefter af dirigenten sat til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 1 stemme i mod. 2. 

b. Vedtægtsændring angående regler for brug af støjende redskaber i forbindelse med anlægsarbejder 

Dirigenten satte, i forlængelse af formandens redegørelse, forslaget til debat, idet han oplyste, at vedtægtsændringer der foreløbigt er vedtaget ved den or-dinære generalforsamling kræver tilslutning af 2/3 af de til den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. 

Et medlem ønskede at få oplyst hvor mange klager der havde været over støjgener uden for de i vedtægterne gældende regler, for derved at vurdere pro-portionerne ved forslaget. Bestyrelsen oplyste at der ikke blev ført statistik på antallet af klager, men at det formentlig ligger på mellem 10-15 om året. Et medlem supplerede med at mange undlader at klage men enten prøver at leve med larmen eller ordne det indbyrdes. 

Problemet med at der ikke er sanktionsmuligheder sanktioner ved overtrædelse af reglerne blev også debatteret og bestyrelsen oplyste at hovedformålet ikke er at skabe mulighed for sanktioner, men at danne en norm for, hvad man må i forbindelse med anlægsarbejder. Som vedtægterne er nu, inden en even-tuelt vedtagelse af forslaget, så er det vanskeligt og dyrt at udføre anlægsarbejder hvis man samtidigt gerne vil overholde vedtægterne. 

Forslaget blev herefter af dirigenten sat til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for og 4 stemmer imod. 

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for fremmøde, god ro og orden og hævede den ekstraordinære generalforsamling. 

Herefter tog formanden ordet og rettede sin tak til Sven Gad for at lede generalforsamlingen på god og meget kompetent måde og takkede de fremmødte medlemmer for at møde op og deltage i den ekstraordinære generalforsamling revisorerne for deres indsats. 

Hent referatet som PDF