Indkaldelse og dagsorden

Det er atter blevet tid til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen. Her kan du læse indkaldelsen, dagsorden og uddybning af de forskellige punkter.

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 2. juni 2019 kl. 10.00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2018-19
 4. Valg af bestyrelse/suppleanter
 5. Valg af revisorer/suppleanter
 6. Budget 2019-20
 7. Forslag fra bestyrelsen
 8. Forslag fra medlemmerne
 9. Eventuelt

Efter vedtægterne vælges normalt i ulige år to medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er to år. Fra den siddende bestyrelse er formand, Kirsten Eva Jessen og kasserer Peter Borris på valg. Begge er villige til genvalg.

De to suppleanter er på valg hvert år. U. Lund er derfor på valg medens Annelin Enggaard ikke er på valg, da hun har solgt sit hus. 

Foreningens revisorer, Klaus Gregersen, Lundebjergvej 45, og Ellis Nygaard, Brudsbakke 36, er på valg. Revisorsuppleant Jan N. Jensen er ligeledes på valg. Alle er villige til genvalg.

Bestyrelsens beretning    

Bestyrelsens arbejde har i det forgangne år hovedsagligt været koncentreret omkring forholdet vedrørende strandtrappen Melbys Vænge, men også andre sager i forhold til grundejere er behandlet.

Strandtrappen Melbys Vænge

På den ekstraordinære generalforsamling den 10. februar 2019 blev forslaget fra bestyrelsen om generalforsamlingens samtykke til afholdelse af omkostninger til om nødvendigt at anlægge en retssag (eller andet relevant retsmiddel) vedrørende fortsat benyttelse af strandtrappen Melbys Vænge vedtaget.

Beslutningsreferatet er vedlagt (bilag 1) og offentliggjort på foreningens hjemmeside www.godhavngrundejerforening.dk

Da Tisvildegårdens Grundejerforening har besluttet at anlægge en retssag mod eje­ren af strandtrappen og Melbys Vænges grundejerforening, har bestyrelsen i sam­arbejde med Grundejerforeningen Bakke­frydgård Sommerlag besluttet at kontakte en advokat for at afsøge mulighederne for eventuelt at opnå et mindeligt forlig med ejerne af strandtrappen og få sandsynliggjort chancerne for at vinde en eventuel hævdsag om en fortsat åben adgang til stranden via stien og hermed strandtrappen.
I februar 2019 deltog foreningens repræsentant i den tidligere arbejdsgruppe og formanden for Godhavn Grundejerforening sammen med repræsentanter fra Bakkefrydgård og Tisvildegården grundejerforeninger i et dialogmøde med bestyrelsen for det nyligt etablerede trappelaug for Melby Vænge.
Dialogen var positiv men desværre lykkedes det ikke at komme overens om en fortsat åben adgang til trappen og ej heller muligheden for at en hel grundejerforening kan melde sig ind i lauget. Der ønskes kun indmeldelse af individuelle grundejere

På grund af den verserende retssag, hvor Tisvildegården Grundejerforening har indgivet en stævning mod ejerne og Melbys Vænge Grundejerforening har Melbys Vænge grundejerforening valgt at nedlægge trappelauget så længe sagen verserer. Ejerne af grundstykket med trappen matr. nr 12ck har derfor under henvisning til deres advokats rådgivning foretaget fysisk afspærring af trappen både ved nedgang til trappen og fra strandsiden.

Bakkefrydgård og vi har i samarbejde med vores fælles advokat også indsendt en stævning mod ejeren.

Øvrige forhold som bestyrelsen har arbejdet med:

 • Bestyrelsen har fået TDC til at foretage en sikring med betonarmeringssten i rabatten ud for teknikhuset på Lundebjergvej. Vi håber hermed at denne foranstaltning ikke medfører fremtidige udgifter for foreningen til vedligeholdelse på dette areal. TDC har bekostet arbejdet.
 • Rettet henvendelse til kommunen angå­ende en ejendom, hvor en meget stor mængde affaldstræ var blevet leveret og som bestemt ikke var velegnet til afbrænding i brændeovn. Sagen blev meget hurtig løst af kommunen og grundejeren fik påbud om at fjerne bunken, hvilket er sket.
 • Rettet henvendelse til et par grundejere hvis hække vokser langt ud i rabat og er over 1,80 m høje. Grundejerne har lovet at forholdende bliver bragt i orden men desværre er det endnu ikke sket.
 • En grundejer er blevet bedt om at fjerne/flytte en skurvogn, som er placeret for tæt på skel. Grundejeren har lovet at bringe forholdet i orden..
 • Kontaktet en grundejer hvis hæk på et hjørne er placeret uden for skel og derved mindsker oversigtforholdene. Der arbejdes på at finde en mindelig løsning.
 • Kontaktet en grundejer med byggerod omkring ejendom og bedt vedkommende om at rydde op.

Faste hegn – ikke tilladt

Bestyrelsen har også rettet henvendelse til et par grundejere, som er ved at etablere raftehegn eller andre former for træhegn mod skel til naboejendom. Iht. foreningens deklarationer er det ikke tilladt at opsætte faste hegn – hverken mod naboskel eller skel til foreningens rabatter. Deklarationerne foreskriver, at hegn skal være levende hegn – både mod skel til naboer og foreningens rabatter. Hække skal placeres i skel.

Etablering af låger i skel er ligeledes heller ikke tilladt.

Jordvolde

I forbindelse med et nybyggeri er en grundejer blevet gjort opmærksom på, at etablering af jordvolde mod vej og bagbo ikke er tilladt, med mindre jordvolden er maks. 0,5 meter høj og minimum 0,5 meter fra skel. Grundejeren har reageret på vor henvendelse.

Kloakoversvømmelse Lundebjergvej/Iglekærvej

Bestyrelsen har i samarbejde med en grundejer i området, som er plaget af opstigning af kloakvand blandt andet på og udenfor parcellen, kontaktet Gribvand for et møde angående dette tilbagevendende problem. Blandt andet af sundheds- og miljømæssige grunde er forholdene i dette område ikke acceptabelt.

Hjertestarter

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke hørt fra den arbejdsgruppe, som frivilligt meldte sig på generalforsamlin­gen i 2018 til at undersøge mulighederne for opsætning af hjertestartere i foreningens område.

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer.

På bestyrelsens vegne
Kirsten E. Jessen
Formand

Regnskab 2018-19

Regnskabet viser et væsentligt større underskud end budgetteret. Det skyldes, at antallet af meter asfalt, der skulle revneforsegles blev meget større end forudset. Den meget tørre sommer sidste år, fik asfaltunderlaget til at ændre sig og asfalten til at revne rigtig mange steder. Der var budgetteret med 700 meter revneforsegling, men ca. 4.000 meter skulle forsegles.

Driftregnskab for Godhavn Grundejerforening – 1. april 2018 til 31. marts 2019

Budgetforeslag 2019/2020 sammeholdt med regnskab 2019

Størrelsen på underskuddet skyldes trappesagen og er meget usikkert, da det på nuværende tidspunkt ikke vides i hvilket omfang sagen gennemføres. Den ekstraordinære generalforsamling i februar 2019 besluttede at anvende foreningens midler til dækning af omkostningerne.

Forslag til behandling

Der er modtaget fire forslag fra medlemmerne og 1 fra bestyrelsen til behandling.

Fra medlemmerne

 1. Forslag til vedtægtsændring – tilføjelse i foreningens vedtægter § 16
  Forslag: “Når en sag, hvor omkostningerne formodes at overstige 100.000 kr. så skal der minimum være 1/3 af foreningens medlemmer til stede for at kunne godkende en eventuel større udgift.” (Forslagsstiller, Ziva Ovesen, Brudsbakke 19)
 2. Affaldssortering
  Forslag: “Der er lange udsigter i Gribskov kommune med hensyn til affaldssortering i to dele i sommerhusområderne – organisk affald og ikke-organisk. Derfor opfordres bestyrelsen til – enten alene eller (og bedst) sammen med andre grundejerforeninger – at komme i dialog med kommunen for at fremskynde processen.” (Forslagsstiller: Lisbeth Lund, Brudsbakke 34).
 3. Ny mulighed på hjemmeside
  Forslag: “At der på foreningens hjemmeside oprettes en mulighed for meddelelser medlemmerne imellem. Den kan bruges til evt. værktøjsdeling, hjælp til lidt havearbejde eller lignede.” (Forslagsstiller B. Pedersen, Brudsbakke 30)
 4. Maling af hjørnesten
  Forslag: “Grundejerforeningen sørger for et passende sæt til rengøring og maling af stenene og de der orker det udfører arbejdet. Forslagsstiller melder sig som tovholder og opbevaring af materialerne.” (Forslagsstiller: Eva Lukassen,Hyrdeleddet 1).

Forslag fra bestyrelsen vedr. ”larmetider”

Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændringer af vedtægterne.

Formål og begrundelse

Formålet med nedenstående ændringer af vedtægterne er at imødekomme grund­ejer­foreningens medlemmers behov for at få foretaget anlægsarbejde på grundene af professionelle virksomheder.

Begrundelsen er at det er forbundet med meromkostninger at bede virksomhe­der­ne indrette sig efter grundejerforeningens ”larmetider”. Dette skal så afbalanceres med medlemmernes behov for at kunne nyde deres haver uden konstant at være udsat for larm.

Når der ikke er mulighed for at dispensere fra de nuværende regler, kommer den enkelte til at forvalte reglerne selv, såle­des at man i princippet overtræder larme­reglerne, for at gøre det muligt at få udført anlægsarbejde (f.eks. ved opførsel af nye huse eller bygninger, terrasser m.v.).

Lyden fra maskiner tager ikke hensyn til skel – så larmen kan høres vidt omkring, og når det ikke er kilde til irritation eller naboskænderier, så kan det blive kilde til en indstilling som: ”at når de andre gør det, så kan jeg også” – og så eskalerer ”lovløsheden”.

Forslag til ændringer af vedtægter:

Det nuværende § 15 stk. 1 ændres såle­des at sætningen ”jf. navnlig bestemmel­serne i stk. 2” udgår.

Det nuværende § 15 ændres således at bestemmelsen vedr. brug af maskiner m.v. navngives som ”stk. 3”.

Som et nyt stk. 4 indføres: “Der kan undtages fra de i stk. 3 nævnte tider i perioden 1. august–30. juni ved anlægsarbejde der udføres af virksomhe­der der er i besiddelse med et cvr-nummer. Det gælder kun mandag–fredag. Lørdag og søndag, helligdage og grundlovsdag gælder således de normale ”larmetider”.

Ovennævnte undtagelse betyder at der kan anvendes maskiner samt andre støjende redskaber i tidsrummet kl. 7-18 mandag–fredag i perioden 1. august–30. juni. I juli måned skal de normale “larmetider” overholdes – uanset om det udføres af virksomheder med cvr-nummer, som grundejeren har aftale med om udførelse af anlægsarbejde.

Undtagelsen gælder alene de grundejere der har indgået en aftale med en virksomhed om udførelse af arbejde på grundejerens ejendom.

Grundejeren skal inden arbejdet påbegyndes, sende en e-mail til foreningens formand med oplysning om:

 1. virksomheden der skal udføre arbejdet
 2. hvad der skal udføres
 3. forventet opstartstidspunkt
 4. forventet afslutningstidspunkt

Kopi af det som sendes til formanden skal lægges i postkassen til samtlige parceller der grænser sig op til den pågældende samt tre nærmeste genboer.

(Forslagsstiller: Bestyrelsen)