Referat fra ordinære generalforsamling lørdag den 5. september 2020

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. 

Der var repræsenteret 24 stemmeberettigede grundejere ved generalforsam-lingen, hvoraf alle mødte op personligt. 

 1. Valg af dirigent 

Grundejerforeningens formand, Kirsten Eva Jessen, bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne valg af Tim Jensen, Lundedalsvej 3, som dirigent. Forslaget blev vedtaget. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Det udsendte materiale og dagsordenen opfyldte gældende regler. 

Til referent valgtes Dann Sidenius, Agerleddet 5. 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med dagsordenen. 

Kirsten Eva Jessen redegjorde for den i MedlemsNyt nr. 67 udsendte beretning, samt for de løbende opgaver bestyrelsen arbejder med. 

Der henvises til formandens præsentation, som kan findes på ved at følge dette link.

Efter formandens beretning blev generalforsamlingen opfordret til at stille spørgsmål og kommentere beretningen – hvilket flere benyttede lejligheden til. 

Blandt andet bemærkede et medlem at der et jordfaldshul i nærheden af brønden ved Iglekærsvej 30 og at det kunne betyde at en kloak er sunket eller en vandledning er utæt og skyller jord væk, så den synker. 

Formanden svarede at Gribvand forsat arbejder på at finde årsagen og at bestyrelsen har en løbende dialog med Gribvand både om dette forhold samt den vedvarende gene af kloaklugt i Brudsbakke.

Formand oplyste også, at hun deltager i Gribvand Kundeforum og derfor følger GV’s forskellige projekter, herunder opsporing af uvedkommende vand f.eks. tagvand ført til kloak. 

Et andet medlem kommenterede affaldsplanen, og at selvom Gribskov Kommune anser sig selv som frontløber, kan der gå lang til før en sorteringsordning kommer på plads og medlemmet opfordrede medlemmerne til selv at sortere affald og på den måde øve sig i det der på sigt vil komme. Hun oplyste endvidere at genbrugsstationen i Helsinge er behjælpelige med vejledning i sortering af affald, samt via den pjece som de har udarbejdet. Pjecen, var fremlagt og mange af deltagerne tog et eksemplar. 

Et medlem havde svært ved at forestille sig, hvordan man kan udvide antallet af spande med op til 10 hvis det samtidigt ikke skal skæmme området – samt om vejene vil kunne holde til de mange vogne der skal afhente affaldet 

Formanden nævnte at der på nuværende tidspunkt intet er afgjort om hvorle-des håndteringen, herunder i sommerhusområder, skal foregå samt gjorde opmærksom på, at der i regeringsaftalen er en bemærkning om at der kan ske lempelser i vise tilfælde, herunder i sommerhusområder. 

Formand tilføjede, at kommunes fremtidige plan for affaldssortering følges tæt dels via ”Det Grønne Dialogforum” og via Gribskov Landligger Forbund (GLF). Formanden deltager i begge steder og er bestyrelsesmedlem i GLF. 

Der blev endvidere spurgt til samarbejdet med kommunen og det blev af for-manden oplyst at der er færre møder nu i forhold til tidligere og at man i højere grad holder ”tema-møder” som der fra kommunalt hold desværre ikke udarbejdes referater fra. Formanden tilføjede at GLF arbejder på at få en tættere dialog med kommunen ikke kun i denne sammenhæng, men generelt. 

Et medlem opfordrede bestyrelsen til i højere grad at gå i dialog med de medlemmer der ytrer ønske om f.eks. rydning af fællesarealer frem for blot at uføre det uden forudgående dialog. 

Et medlem opfordrede bestyrelsen til at inddrage medlemmer når fagligt tunge emner skal behandles – evt. oprette arbejdsgrupper der kan assistere besty-relsen. 

Et medlem udtrykte bekymring om den stigende larm, musik og støj specielt i uge 29. 

Afslutningsvis kvitterede et medlem med tak for en god og grundig beretning som resten af generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus.

Herefter var der ikke flere kommentarer eller spørgsmål, og dirigenten kunne konstatere, at beretningen blev taget til efterretning af en enstemmig general-forsamling. 

3. Regnskab 2019/2020 

Kasserer Peter Borris gennemgik det udsendte regnskab. 

Kassereren bemærkede særligt omkostningerne til MedlemsNyt, der er højere end tidligere år, fordi bestyrelsen har valgt at trykke det og dele det ud som supplement til at lægge det på foreningens hjemmeside, udsende det via mail samt med post til de medlemmer som ikke har en mailadresse. 

Dirigenten konstaterede, at revisorerne havde fundet regnskabet i orden. Der blev af dirigenten opfordret til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til regnskabet. 

På spørgsmål vedr. ”vejfonden” oplyste kasseren at det afsatte beløb er inde-holdt i den samlede formue og altså ikke er et beløb foreningen råder særskilt over. Formålet med at opgøre ”vejfonden” er at illustrere hvad der gennem årene anvendes til dette. 

Da der herefter ikke var yderligere spørgsmål og ingen negative tilkendegivel-ser, konstaterede dirigenten, at en enstemmig generalforsamling godkendte regnskabet. 

4. Valg af ny bestyrelse 

Efter vedtægterne skal der i ulige år vælges to medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er to år. 

Fra den siddende bestyrelse var Dann Sidenius, Ziva Ovesen og Thomas Mose på valg og alle var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at ingen andre stillede op til bestyrelsen, og derfor blev Dann Sidenius, Ziva Ovesen og Thomas Mose genvalgt. 

Suppleanterne er på valg hvert år. U. Lund og Clara Klingberg-Jensen, var på valg og villig til genvalg og blev genvalgt. 

5. Valg af revisorer og suppleanter 

Foreningens revisorer, Klaus Gregersen, og Ellis Nygaard, var på valg; begge var villige til genvalg og begge blev genvalgt. 

Revisorsuppleant Jan Nordkrog Nielsen, var villig til genvalg og blev genvalgt.

6. Budget 2020/2021 

Kassereren fremlagde budgettet og oplyste, at bestyrelsen foreslår, at kontin-gentet forbliver uændret det kommende år, dvs. kr. 500,- i kontingent og kr. 250,- i bidrag til vejvedligeholdelse. 

Kasseren bemærkede at omkostningen til forsikring stiger lidt, fordi vi har fået en anden forsikring, hvor der blandt andet også er en retshjælpsdækning der i et vis omfang kan anvendes til eventuelt fremtidige retssager som foreningen måtte blive involveret i. 

Der blev af dirigenten opfordret til at stille spørgsmål og bemærkninger til budgettet. 

På spørgsmål om hvad Gribskov Landligger Forbund anvender de kr. 3.000 til, svarede formanden at det primært er til diæter, kørsel, foredragsholdere til forårsmøder og delegeretmøder, m.v. 

Et medlem konstaterede at der ud over de kr. 30.000 der i budgettet er afsat til drænarbejdet er der også tidligere afsat beløb og hvoraf vi har omkring kr. 50.000 tilbage af det beløb, således at foreningen i realiteten råder over kr. 80.000 til dette arbejde. 

Da der ingen yderligere bemærkninger var til budgettet, kunne dirigenten kon-statere, at budgettet blev vedtaget af en enstemmig generalforsamling. 

7. Forslag fra bestyrelsen 

Forslag 1 – Skattefri godtgørelse 

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægtens § 13. 

Det nuværende § 13 stk. 3 bibeholdes, men der tilføjes følgende sætning i for-længelse af 2. sætning: 

”Refusion kan også uden fremlæggelse af dokumentation for størrelsen af de faktiske udgifter udbetales i henhold til SKATs regler om skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer.” 

Med henvisning til bilaget (bilag 1) til indkaldelsen uddybede bestyrelsen formålet med forslaget. 

Herefter satte dirigenten punktet til debat, idet han oplyste, at vedtægter kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, hvis der skal ændres i vedtægter. Da det ikke er tilfældet, skulle 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget, som så efterfølgende ville kunne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med tilslutning af 2/3 af de til den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. 

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til forslaget. 

Forslaget blev herefter vedtaget af en enstemmig generalforsamling. 

Dirigenten konstaterede dog, at der ikke var tilstrækkeligt med fremmødte til at forslaget kunne blive vedtaget ved den ordinære generalforsamling, hvorfor forslaget skal underkastes en afstemning ved en kommende ekstraordinær ge-neralforsamling, før det kan blive endeligt vedtaget. 

Forslag 2 – vedr. ordensregler og larmetider 

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægtens § 15. 

Det nuværende § 15 stk. 1 ændres således at sætningen ”jf. navnlig bestem-melserne i stk. 2” udgår. §15 stk.1 vil herefter få følgende ordlyd: ”Bestyrelsen fastsætter ordensregler inden for rammerne af lovgivningen, de tinglyste deklarationer, gældende lokalplaner og foreningens vedtægter ” 

Det nuværende § 15 stk. 2 ændres således at bestemmelsens sidste afsnit vedr. brug af maskiner m.v. navngives som ”stk. 3”. §15 stk. 3 vil herefter få følgende ordlyd: ”Det er kun tilladt at benytte motor-plæneklippere og andet motordrevet eller støjende materiel på hverdage i tids-rummet kl. 10-12 samt kl. 14-18 og på søn- og helligdage i tidsrummet kl. 10-13.” 

Som et nyt stk. 4 indføres: 

Der kan undtages fra de i stk. 3 nævnte tider i perioden 15. august – 30. juni ved anlægsarbejde der udføres enten af virksomheder eller af ejerne selv. Undtagelsen gælder kun mandag – fredag. Lørdag og søndag, helligdage og Grundlovsdag gælder således de normale ”larme”- tider, altså mandag – lørdag i tidsrummet 10-12 og 14-18, søn- og helligdage samt Grundlovsdag i tids-rummet 10 – 13 

Ovennævnte undtagelse betyder at der kan anvendes maskiner samt andre støjende redskaber i tidsrummet 7-18 mandag – fredag i perioden 15. august – 30. juni. I perioden 1. juli – 14. august skal de normale ”larme”-tider overholdes uanset om det udføres af virksomheder som grundejeren har aftale med om udførsel af anlægsarbejde.

Grundejeren skal inden arbejdet påbegyndes, anmelde arbejdet til foreningens formand med oplysning om: 

    1. Hvilken type arbejde der udføres 
    2. Forventet opstartstidspunkt 
    3. Forventet afslutningstidspunkt 

Kopi af det som sendes til formanden skal lægges i postkassen til samtlige par-celler der grænser sig op til den pågældende samt tre nærmeste genboer. 

Anlægsarbejde defineres som byggeri, istandsættelse og renovering, herunder husbyggeri, tilbygninger og etablering af terrasser – i modsætning til almindelig vedligeholdelse der pågår jævnligt, f.eks. græsslåning, klipning af hæk m.v. 

Med henvisning til bilaget (bilag 1) til indkaldelsen uddybede bestyrelsen for-målet med forslaget. 

Herefter satte dirigenten punktet til debat, idet han oplyste, at vedtægter kræ-ver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, hvis der skal ændres i vedtægter. Da det ikke er tilfældet, skulle 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget, som så efterfølgende ville kunne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med tilslutning af 2/3 af de til den ekstraordinære general-forsamling fremmødte medlemmer. 

Et medlem bemærkede at kommunens regulativ betyder at der kan larmes på andre tidspunkter end det som der lægges op til i vedtægterne og i ændringen. Bestyrelsen oplyste at de regler som grundejerforeningen vedtager går forud for kommunens regler, således at det er de regler som grundejerforeningen vedtager der skal overholdes. 

Forslaget var genstand for en mindre debat og hvor bestyrelsen blandt andet bemærkede at det ikke var bestyrelsens opfattelse at forslaget ville løse alle problemer med larm, men at det kunne løse nogle af de problemer der er. 

Forslaget blev herefter af dirigenten sat til afstemning og blev vedtaget af en enstemmig generelforsamling. 

Dirigenten konstaterede dog, at der ikke var tilstrækkeligt med fremmødte til at forslaget kunne blive vedtaget ved den ordinære generalforsamling, hvorfor forslaget skal underkastes en afstemning ved en kommende ekstraordinær ge-neralforsamling, før det kan blive endeligt vedtaget.

8. Forslag fra medlemmerne 

Forslag 1: Undgå negativ rente 

U. Lund foreslog en vedtægtsændring af § 14. Der henvises til bilag 2 i indkaldelsen. I det U. Lund henviste til bilaget til indkaldelsen motiverede hun sit forslag. 

Efter en debat om forslaget satte dirigenten forslaget til afstemning. 

Kun en stemte for forslaget der således blev forkastet af et flertal af generalforsamlingen. (Da forslaget ikke blev vedtaget, gentages det ikke i referatet) 

Forslag 2 – Kvashegn 

U. Lund foreslog en vedtægtsændring af § 15. Der henvises til bilag 2 i indkaldelsen. 

I det U. Lund henviste til bilaget til indkaldelsen motiverede hun sit forslag og pointerede særligt brandfaren ved at have kvashegn. 

Generalforsamlingen debatterede herefter forslaget og brugen af kvashegn generelt, herunder at kvashegn kan være nyttigt på grund af biodiversiteten, at det ikke fremgår andre steder at det skulle udgøre en særlig brandfare, at der ikke er nogen anden lovgivning vedr. kvashegn – samt at brugen kvashegn i realiteten er i strid med de deklarationer der er tinglyst på de enkelte matrikler i det det fremgår at der skal være levende hegn. 

Flere støttede forslagsstillerens bekymring om den potentielle brandfare ved kvashegn. 

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning. 

9 stemte for forslaget og da mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for, dvs. mindst 16, før det kan vedtages og efterfølgende underkastes en afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling, blev forslaget af generalforsamlingen forkastet. (Da forslaget ikke blev vedtaget, gentages det ikke i referatet) 

9. Eventuelt 

Et medlem takkede bestyrelsen for et kæmpe stort arbejde, der for det meste gør det godt.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for fremmøde, god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 

Herefter tog formanden ordet og rettede sin tak til Tim Jensen for at lede generalforsamlingen på god og meget kompetent måde og takkede revisorerne for deres indsats. 

Hent referatet som PDF
Hent præsentation som PDF