Referat fra ordinære generalforsamling søndag den 2. juni 2019

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Der var repræsenteret 36 stemmeberettigede grundejere ved generalforsamlingen, hvoraf 34 mødte op personligt, og to ved fuldmagt.

1. Valg af dirigent

Grundejerforeningens formand, Kirsten Eva Jessen, bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne valg af Tim Jensen, Lundedalsvej 3, som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Det udsendte materiale og dagsordenen opfyldte gældende regler.

Til referent valgtes Dann Sidenius, Agerleddet 5.

 

2. Bestyrelsens beretning (Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med dagsordenen)

Kirsten Eva Jessen (KEJ) redegjorde for den i MedlemsNyt nr. 65 udsendte beretning samt for de løbende opgaver bestyrelsen arbejder med.

Der henvises til formandens præsentation, som kan findes på www.godhavngrundejerforening.dk

Efter formandens beretning blev generalforsamlingen opfordret til at stille spørgsmål og kommentere beretningen.

På spørgsmål vedrørende fejlkoblet afledning af overfladevand til kloakken, blev det oplyst, at Gribvand i 2016–17 har undersøgt ca. 375 ejendomme fordelt på syv grundejerforeninger. Tagnedløb fra ca. 119 ejendomme (lille område) blev undersøgt, og der blev fundet ca. 17 ulovlige tilslutninger, hvoraf nogle er i vort område. Gribskov har fornyeligt oplyst, at de ulovlige tilslutninger af tagvand til kloak er blevet frakoblet efter påbud fra kommunen. Gribvand forsætter sine undersøgelser af uvedkommende vand i kloak, og bestyrelsen bliver bl.a., via Landliggersammenslutningen, som har repræsentanter i Gribvand Kundeforum, løbende orienteret om disse undersøgelser. Ligesom bestyrelsen i sagen om oversvømmelse af kloakvand i området Lundebjergvej og Iglekærvej i nær fremtid forventes at mødes med repræsentanter fra Gribvand i håbet om at finde en løsning på problemerne i dette område.

Herefter var der ikke flere kommentarer eller spørgsmål, og dirigenten kunne konstatere, at beretningen blev taget til efterretning af en enstemmig generalforsamling.

3. Regnskab 2018/2019

Kasserer Peter Borris gennemgik det udsendte regnskab.

Kassereren bemærkede særligt omkostningerne til vejarbejde med ca. 296.000 kr., og oplyste, at det høje beløb skyldtes, at revneforseglingen, oprindeligt målt op til 400 meter, da arbejdet skulle udføres i september måned efter den meget varme sommer i stedet endte med at være knap 4.000 meter. Kassereren havde selv efterfølgende været ude og måle samtlige revneforseglinger, og han kunne konstatere, at der faktisk i alt var ca. 4.309 meter. Således har grundejerforeningen ikke betalt for mere end det arbejde, der de facto er udført.

Dirigenten konstaterede, at revisorerne havde fundet regnskabet i orden.

Der blev af dirigenten opfordret til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til regnskabet.

Et medlem ønskede at få oplyst, hvorfor grundejerforeningen er i besiddelse af så stor en egenkapital. Det blev besvaret med, at man historisk havde dannet en vejfond for ikke at få en stor regning lige pludselig, og man havde således delt regnskabet op i to regnskaber, et for vejfonden, og et for grundejerforeningens almindelige omkostninger. Dette blev så ændret for nogle år siden og lagt sammen i et regnskab, hvor man imidlertid i en note kunne se vejfondens bevægelser.

Da der herefter ikke var yderligere spørgsmål og ingen negative tilkendegivelser, konstaterede dirigenten, at en enstemmig generalforsamling godkendte regnskabet.

4. Valg af ny bestyrelse

Efter vedtægterne skal der i ulige år vælges to medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er to år.

Fra den siddende bestyrelse var Kirsten Eva Jessen og Peter Borris på valg og begge var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at ingen andre stillede op til bestyrelsen, og derfor blev Kirsten Eva Jessen og Peter Borris genvalgt.

Suppleanterne er på valg hvert år. A. Enggard var ikke på valg, og U. Lund var på valg og villig til genvalg – og blev genvalgt.

Clara Klingberg-Jensen, Lundedalsvej 3, stillede op til posten som den anden suppleant og blev valgt.

5. Valg af revisorer og suppleanter

Foreningens revisorer, Klaus Gregersen, Lundebjergvej 45, og Ellis Nygaard, Bruds­bakke 36, var på valg; begge var vil­lige til genvalgog begge blev genvalgt.

Revisorsuppleant Jan Nordkrog Nielsen, Gåseholm 10 var villig til genvalg og blev genvalgt.

 

6. Budget 2019/2020

Kassereren fremlagde budgettet og oplyste, at bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret det kommende år, dvs.  500 kr. i kontingent og 250 kr. i bidrag til vejvedligeholdelse.

Der blev af dirigenten opfordret til at stille spørgsmål og bemærkninger til budgettet.

Et medlem ønskede at få oplyst, hvad Landliggersammenslutningen var for noget. Peter Borris forklarede, at det er en paraplyorganisation for sommerhusgrundejerforeninger, en organisation, der i hvert fald tidligere har haft god kontakt med Gribskov Kommune. Landliggersammenslutningen vil forsat forsøge at opretholde en god kontakt til kommunen også selvom denne har valgt at nedlægge grundejerkontaktudvalget. Vi har stor fordel af at være medlem, da man får indblik i en del forhold, især vedrørende kloak m.v. Formanden Kirsten E. Jessen er suppleant i forretningsudvalget for Landliggersammenslutningen Vest.

Da der ingen yderligere bemærkninger var til budgettet, kunne dirigenten konstatere, at budgettet blev vedtaget af en enstemmig generalforsamling.

7. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet et forslag vedrørende ændring af vedtægterne vedrørende foreningens larmeregler.

Bestyrelsens sekretær Dann Sidenius begrundede forslaget:

»Det er vanskeligt at overholde de nuværende »larmeregler«, når man får foretaget anlægsarbejder m.v. ved brug af eksterne håndværkere, som der skal betales for.

Hvis håndværkerne først kan påbegynde arbejdet kl. 10, og skal holde pause mellem kl. 12-14, vil det enten blive meget svært at få håndværkere til at udføre arbejde eller bliver væsentligt dyrere at få det udført. Alternativet er, at de grundejere, der anvender eksterne håndværkere til anlægsarbejder m.v. ser stort på vedtægterne og lader firmaerne udføre arbejdet, når det passer dem.

Da denne adfærd har afsmittende virkning på de øvrige medlemmers incitament til at overholde vedtægterne, er det bestyrelsens opfattelse, at man bør give mulighed for at ejere, der skal anvende eksterne firmaer med cvr.nr., kan få udført arbejde også på tider, hvor der normalt ikke må larmes.

Forslaget tager imidlertid udgangspunkt i, at man i juli måned ikke må foretage disse «

Bestyrelsens sekretær Dann Sidenius oplyste, at bestyrelsen ikke havde nogen forhåbninger om at alle problemer med overholdelse af larmetiderne ville blive løst ved dette tiltag, men bestyrelsen håber med vedtægtsændringen at kunne begrænse nogle af problemerne.

Herefter satte dirigenten punktet til debat, idet han oplyste, at vedtægter kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, hvis der skal ændres i vedtægter. Da det ikke er tilfældet, skulle 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget, som så efterfølgende ville kunne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med tilslutning af 2/3 af de til den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer.

Et medlem gav udtryk for det synspunkt, at der ikke fandtes nogen sanktioner for brud på de i vedtægter gældende »larme-regler«, og at reglerne derfor er uden juridisk kraft og ikke behøves overholdt.

Flere medlemmer støttede forslaget, uanset at det ikke ville løse alle problemer. Andre medlemmer så det problematiske i, at man krævede et cvr.nr. for at få lov til at larme uden for larmetiderne, da man kunne tænke sig, at man ville udføre anlægsarbejde ved hjælp af venner og bekendte.

Bestyrelsen pointerede, at formålet netop var, at man som grundejer skulle have mulighed for at få foretage anlægsarbejder af håndværkere, uden det fordyrende element der ligger i, at håndværkerne er tvunget til at arbejde indenfor grundejerforeningens larmetider. Derfor vil det ganske rigtigt ikke have relevans i forhold til, at man får venner og bekendte til at udføre arbejdet.

Et medlem foreslog, med opbakning fra flere af de øvrige medlemmer, at man ændrede forslaget, således at man i f.eks. perioden fra 1. september til 1. maj kunne udføre anlægsarbejder, uanset om det var med cvr.nr. registrerede virksomheder eller ej, men at man i perioden fra 1. maj til 1. september skulle overholde de normale larmetidsgrænser og således, at eventuelle anlægsarbejder, der udføres i den periode, fortsat skal respektere foreningens vedtægter herom.

Et medlem gav udtryk for, at dette ville gå ud over den 1/5 af grundejerforeningens medlemmer, der bebor deres ejendomme hele året, og et andet medlem mente også, at det kunne være et problem at skulle leve med larm i vinterperioden.

Da disse konkrete forslag til ændring af bestyrelsens forslag var fremsat, og det ikke i vedtægter er foreskrevet hvordan man skal gå til værks med ændringsforslag til forslag, og da der samtidig var givet udtryk for en bred opbakning fra generalforsamlingen til at man forsøgte at imødegå de problemer, som bestyrelsen med forslaget forsøgte at løse, opfordrede dirigenten bestyrelsen til at tage stilling til hvorvidt den ville fastholde det fremsatte forslag eller på baggrund af diskussion og fremsatte forslag vende tilbage med et nyt .

Bestyrelsen bad om fem minutters tænkepause. Efter pausen vendte bestyrelsen tilbage og oplyste, at man ønskede at trække forslaget tilbage og i stedet arbejde videre med en anden model inspireret af de bemærkninger, der var kommet fra generalforsamlingen.

Det blev samtidig fra bestyrelsens side indskærpet, at indtil en ny ordning bliver vedtaget, er det de nuværende bestemmelser om larmetider, der gælder. Det vil sige, at der alene må larmes i hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 10.00–12.00 og fra kl. 14.00–18.00 og søn- og helligdage fra kl. 10.00–13.00.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var trukket tilbage.

8. Forslag fra medlemmerne

 • Forslag A: Forslag til vedtægtsændring – tilføjelse i foreningens vedtægter § 16

  Der henvises til indkaldelsen.Forslagsstilleren præciserede og motiverede forslaget, bl.a. med at det er mange penge, som få mennesker får mulighed for at bestemme over, hvis man ikke sikrer sig, at en stor del af grundejerforeningens medlemmer er med til at træffe beslutningen.Punktet blev sat til drøftelse, idet dirigenten bad resten af bestyrelsen om at tilkendegive deres indstilling til forslaget.Bestyrelsens sekretær Dann Sidenius oplyste, at resten af bestyrelsen ikke var enig i forslagsstillerens forslag. Dels fordi der er tale om brud med over 100-års foreningsretlig tradition, dels fordi man således ikke ville have mulighed for at vedtage noget i den beløbsstørrelsesorden (der skal således 87 deltagere til en generalforsamling, og hvor man ved den ekstraordinære generalforsamling vedrørende strandtrappen var oppe på 44), og dels fordi en eventuel modpart stort set kan gøre, hvad han vil, hvis han læser vedtægterne, fordi han ved, at man aldrig får mulighed for at samle så mange medlemmer til at kunne tage stilling til et beløb på over 100.000 kr.Punktet blev drøftet yderligere, og et par medlemmer gav udtryk for, at såfremt man ønskede indflydelse på forhold som dette, måtte man møde op til generalforsamlingen og deltage i afstemningen.

  Dirigenten oplyste, at det er de samme afstemningsregler, der gør sig gældende her som ved bestyrelsens forslag, fordi der er tale om en vedtægtsændring. Punktet blev herefter sat til afstemning med 2 stemmer for og resten imod, og dirigenten konstaterede herefter, at forslaget til ændring af vedtægterne ikke blev vedtaget.

 • Forslag B – Affaldssortering

  Der henvises til indkaldelsen.Formanden meddelte, at det var bestyrelsens indstilling, at der skulle nedsættes en gruppe, der skulle arbejde videre med forslaget.Forslagsstilleren motiverede forslaget.Et medlem oplyste, at han havde talt med en medarbejder fra kommunen, der havde oplyst, at der indenfor det næste år skal etableres to spande på hver matrikel, således at man kan overholde EU lovgivningen på området med sortering af affald.På baggrund af den bemærkning, konkluderede generalforsamlingen, at bestyrelsen skal følge op på forholdet i samarbejde med forslagsstilleren.

  Et medlem foreslog, at man opfordrede kommunen til at opstille flere containere på parkeringspladsen ved Netto, således at man kan komme af med andet affald end papir, pap og flasker. Men alle opfordres til at sortere deres affald og benytte genbrugsstationen i Helsinge.

 • Forslag C – Ny mulighed på hjemmesiden

  Der henvises til indkaldelsen.Dirigenten bad om bestyrelsens kommentarer til forslaget, og bestyrelsesmedlem og webmaster Thomas Mose oplyste, at der allerede var en mulighed via en Facebook gruppe.Han oplyste endvidere, at det er muligt at lave en lukket gruppe på hjemmesiden (den skal være lukket, fordi man ikke ønsker at skilte med, hvad man har liggende af maskiner m.v.), men det kræver så, at man går ind og læser den, og erfaringen vil være, at kun få går ind for at undersøge, hvad der er af muligheder.Derfor opfordrede Thomas medlemmerne til at bruge den mulighed, der er i Facebook.Dirigenten gav generalforsamlingen mulighed for at kommentere forslaget, og et medlem ønskede at få oplyst, hvorvidt man kunne få en besked, hvis noget kom på hjemmesiden, således at man ikke behøvede at være på Facebook. Thomas oplyste, at han ville undersøge mulighederne men gjorde det klart, at såfremt det skulle være sådan, så skulle man være forberedt på at skulle modtage en hel del mails, idet der således skulle sendes mails til samtlige medlemmer, hver gang der var en opdatering på hjemmesiden vedrørende ting, som folk havde brug for at låne/havde ting folk ville låne ud.

  Thomas lovede at se nærmere på det.

  Herefter konstaterede dirigenten, at forslaget (der ikke var et egentligt forslag til afstemning) var blevet drøftet tilstrækkeligt.

 • Forslag D – Maling af hjørnesten

  Der henvises til indkaldelsen.Forslagsstilleren tilbød at være tovholder, hvis der var opbakning til, at man således kan lægge det ud i ”privat regi”, og hvis materialerne blev betalt af grundejerforeningen. Forslagsstilleren gjorde det klart, at hun ikke ønsker at være udfarende, men blot være den, der opbevarer materialerne, som de enkelte medlemmer selv kan komme og hente.Formanden oplyste, at bestyrelsen har fået en pris på ca. 25.000 kr. til maling af hjørnestenene, og derfor var det bestyrelsens opfattelse, at det var et kærkomment forslag fra en grundejer, således at foreningen kunne spare disse penge. Et medlem foreslog, at man tog imod dette tilbud på 25.000 kr. i stedet for at medlemmerne skulle gøre det. Det er jo trods alt ikke hvert år men muligvis hvert fjerde af disse sten skal genmales.Flere medlemmer bakkede op om det oprindelige forslag, og dirigenten bad generalforsamlingen om tilkendegivelse ved håndsoprækning, og dirigenten konstaterede derpå, at der var en generel opbakning fra generalforsamlingen til at prøve dette som et forsøg, således at de, der ønsker at male hjørnestenene, skal henvende sig hos forslagsstilleren.

 

9. Eventuelt

Et medlem bad om at få oplyst status vedrørende de hjertestartere, der blev drøftet ved den sidste ordinære generalforsamling. Formanden oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe, men at bestyrelsen ikke har hørt fra den. Bestyrelsen vil kontakte dem for at høre, hvad der sker.

Et medlem ønskede at få oplyst, hvorvidt bestyrelsen er opmærksom på ejendommen Lundedalsvej 9, der er fuldstændig groet til – bestyrelsen oplyste, at man er opmærksom på forholdet og gentagne gange har rettet henvendelse til ejeren om forholdene og det vil bestyrelsen gøre igen.

Et medlem undrede sig over, at han ikke havde fået afhentet sit haveaffald. Problemet er nok, at affaldet lå på en hjørneejendom, og at entreprenøren ikke havde været klar over, at ejendommen tilhørte grundejerforeningen. Formanden vil skrive til entreprenøren og bede om at få afhentet affaldet.

Et medlem bad bestyrelsen om at pointere, at der ikke må gå løsgående hunde i området.

Et medlem følte trang til at sige tak til bestyrelsen for at ville arbejde for at foreningens område fortsat fremstår med natur, levende hegn, indkørsler der sikre nedsving af overfladevand m.v. og for et godt MedlemsNyt samt bestyrelsens i øvrigt store indsats. Medlemmet ønskede, at der blev gjort mere ved hundelarm.

Et andet medlem (dirigenten) bad – som medlem af foreningen – bestyrelsen om at undersøge, hvorvidt det er i overensstemmelse med deklarationen at etablere swimmingpools på grundene. Dette tilkendegav bestyrelsen at ville gøre.

Et medlem gav i den forbindelse udtryk for, at man ikke skal påføre bestyrelsen politiarbejde ved at se efter kvashegn m.v.

Formanden Kirsten E. Jessen oplyste, at bestyrelsen har pligt til at tilse, at deklarationer og vedtægter overholdes i grundejerforeningen, idet det er det, som bestyrelsen er valgt til at gøre.

Det er ikke ensbetydende med, at bestyrelsen skal udføre decideret politiarbejde, men formanden fremhævede, at den hævdsag, som grundejerforeningen tabte for nogle år siden, fik den afslutning, fordi tidligere bestyrelser ikke havde været tilstrækkeligt opmærksomme på at sikre sig, at medlemmerne overholdte deklarationer og vedtægter.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for fremmøde, god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Herefter tog formanden ordet og rettede sin tak til Tim Jensen for at lede generalforsamlingen på god og meget kompetent måde og takkede revisorerne for deres indsats.

Hent referatet som PDF